ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קוויקי שיווק וניהול בע"מ. חברת קוויקי שיווק וניהול בע"מ הינה משווקת מורשית מטעם החברות yes , בזק, בזק בינלאומי ומי עדן אנא קרא\י בקפידה את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן (להלן "מדיניות הפרטיות") הגלישה והשימוש שתעשה באתרים:

להלן "האתרים" – כפופה למדיניות הפרטיות. במידה שאינך מסכים לאמור במדיניות הפרטיות במלואה וללא סייג, אנא הפסק מייד את גלישתך באתר
גלישתך באתר כפופה גם לתנאי השימוש באתר.


מדיניות הגנת הפרטיות באתרים:

  כללי

 • קוויקי שיווק וניהול בע"מ (להלן – "החברה") מכבדת את פרטיותו של כל אדם משתמש או מבקר באתר (להלן – "המשתמש"). מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף או למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה. מדיניות הפרטיות אף תורה ותנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו כי פרטיו האישיים לא ייאספו או יחשפו ו/או ימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר באתר.
 • החברה רשאית, בכל עת, לשנות את מדיניות הפרטיות על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

  ניהול המידע

 • חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, והכל על מנת לקבל את השירותים שמציעים האתרים ומידע נוסף.
 • החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם , כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, הזמנות קודמות והזמנות עתידיות וכיו"ב) (להלן - "מידע אישי" או "פרטים אישיים") אשר יגיעו לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, על פי בחירתם החופשית. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.
 • החברה עשויה להעביר את המידע האישי לחברות הקשורות אליה ובתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות, לאספקת הזמנות שבוצעו על ידי המשתמשים וניהול חשבונות המשתמשים, ליצירת קשר טוב יותר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, לצורך קידום ושיווק של מוצרי החברה או חברות קשורות ומבצעים רלוונטיים ולצרכי דיוור ישיר, לרבות משלוח הודעות טקסט והודעות דואר אלקטרוני בקשר עם מוצרי החברה וחברות הקשורות בה. כמו כן, יתכן והחברה תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים אשר משתפים פעולה עם החברה לשם ביצוע המטרות המנויות לעיל. העברת המידע תהיה בכפוף להגבלות הממונה על ההגבלים העסקיים.
 • אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יימסר או ייחשף באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור או להסיר את עצמו מרשימת התפוצה/מהמאגר באמצעות הכתובת [email protected].
 • משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון וחשיפת פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי\ת לממש כל זכות השמורה לו במסגרת הדין. משתמש המעוניין במימוש זכותו כאמור יעשה זאת באמצעות הכתובת [email protected].
 • במקרה ועל החברה יוטל צו שיפוטי המורה לה לאסוף או למסור ו/או לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש באתר, לא תהיה לחברה כל חבות ו/או אחריות כלפי אותו משתמש או מי מטעמו.

  מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

 • במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי )למשל, שלא באמצעות רישום( של מידע טכני מסוים, שאינו בר זיהוי - באופן אישי, בעת שהמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.

  מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש - Cookies

 • האתרים משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעול השוטף והתקין, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות, לאפשר קבלת שירותים שונים ונתונים סטטיסטיים ולצרכי אבטחת מידע . כאשר משתמש מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת "Cookie" שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני הרלוונטי, אשר משמש בעיקר לסיוע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות . במרבית הדפדפנים ניתן למחוק את ה Cookies - מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני הרלוונטי, לחסום את ה Cookies - או לקבל התרעה לפני אחסונן. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

  אתרי צד שלישי

 • האתרים מכילים קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת החברה . מדיניות הפרטיות אינה חלה באתרים אלו והחברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות הנהוגה באותם אתרים. החברה אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתנאי השימוש הנהוגים באתרים אלו.

  ברירת דין ומקום שיפוט

 • על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו. קוויקי שיווק וניהול בע"מ מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו באמצעים שלעיל ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם . תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.